Brzeście

brzescie

 

Na podstawie zachowanych ksiąg metrykalnych wiadomo, że w 1790 roku „Brzyśce" było małą wsią liczyło tylko 7 „dymów" i 39 mieszkańców, zaś w 1880 roku wieś ta zamieszkiwało 156 mieszkańców, a tuz po wojnie w 1946 roku Brzeście liczyło już 358 mieszkańców. Mieszkańcami Brześcia byli głównie włościanie czyli chłopi. Włościanin dzierżawiący ponad 12 mórg obowiązany był: odrobić 1 dzień w tygodniu pieszo, odrobić 1 dzień w tygodniu sprzężajem (dwa woły + sprzęt), odrobić dodatkowo 4 dni żniwne na folwarku oraz oddać do dworu daniny roczne. Włościanie z racji pańszczyzny mieli prawo do tzw. serwitutów.

 

Osadnictwo na tym terenie związane było głównie z zapotrzebowaniem na odpowiednią siłę najemną. W tym czasie zaczęły powstawać nad Kamienną fryszerki, młyny, kuźnie i inne potrzebne głównie przy dworach zakłady. Wiek XVIII nie był dla Brześcia łaskawy. Wszystkie domy były drewniane, kryte słomą. Aby budować murowane konieczne były pieniądze a tych u chłopów brakowało. Od czasu do czasu ktoś coś wymurował ale były to najwyżej mury z kamienia. Jako zaprawy murarskiej używano gliny.

 

Zmiany na lepsze przyniósł dopiero wiek XIX i to dopiero po powstaniu styczniowym. Tutejsi chłopi czynnie wzięli udział w powstaniu, nawet po ogłoszeniu 2 marca 1864 roku ukazu uwłaszczeniowego, który odciągał chłopów od walki. 16 marca 1864 r. oddział kozacki Kulganowego został zmuszony przez powstańców do opuszczenia pola walki. Nastąpiło nadanie chłopom ziemi. Uwłaszczenie to nie spowodowało wprawdzie zmniejszenia się powierzchni lasów rządowych, ale wpłynęło na znaczne obniżenie lesistości w lasach prywatnych, w których po zniesieniu pańszczyzny i podrożeniu robocizny zmniejszyły się zyski. Ich właściciele pragnęli znaleźć nowe źródła dochodów i widząc duże zapotrzebowanie na grunty rolne sprzedawali i wycinali lasy przekształcając powierzchnie leśne pod uprawne pola, łąki i pastwiska.

 

brzescie2Sołectwo położone jest w północno - wschodniej części gminy Bliżyn. Ogólna powierzchnia to 199,7450 ha. Klimat lokalny i mikroklimaty obszarów sołectwa Brzeście cechują na ogół korzystne warunki klimatyczno - zdrowotne. Mało korzystne i niekorzystne warunki klimatyczno - zdrowotne ograniczają się do doliny Kamiennej północnych stromych stoków wzniesień. Dolina Kamiennej to obszar inwersyjny o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych, stagnacji chłodnych i wilgotnych mas powietrza oraz małego nasłonecznienia z powodu spadków terenu. Tereny inwersyjne są też na ogół słabo napowietrzane. W przypadku Kamiennej na odcinku biegu przez sołectwo Brzeście jest jednak pod tym względem nienajgorzej.

 

Nowy plac zabaw w Brześciu

 

brzescie3

 

brzescie4

 

brzescie5

 

brzescie6

 

brzescie7

 

Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 285 osoby.

Stan na 31.12.2021 r. - 282 osoby.

Na terenie sołectwa funkcjonuje wodociąg z ujęcia wody w Bugaju. Przez teren sołectwa Brześcia przebiega droga krajowa nr 42 Końskie – Skarżysko-Kamienna – Rudnik oraz drogi Bugaj – Brzeście, Brzeście – Bliżyn, Brzeście Górne – Gostków, Brzeście II – Bliżyn. Przeważającą część powierzchni leśnej stanowią lasy państwowe (ok. 87% powierzchni leśnej ogółem).

 W Brześciu działa Stowarzyszenie Rozwoju Brześcia którego prezesem jest Monika Łuckiewicz. 

Sołtysi

1991-1995 Andrzej Dzierko

1995-1999 Zbigniew Kumoch

1999-2003 Danuta Bzymek

2003-2007 Aleksandra Milanowska

2007-2011 - Aleksandra Milanowska

2011-2015- Aleksandra Milanowska

2015- 2019 - Aleksandra Milanowska

 2019- nadal  -Lech Lisowski

 

Rada sołecka 2015-2019 : Halina Jaromirska, Wioletta Ołownia, Mróz Dariusz

Rada sołecka 2019-nadal  :Annna Żak , Gabriela Król, Kazimierz Kumoch

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski