Rewitalizacja

OGŁOSZENIE O PRAWIE PIERWOKUPU

Zgodnie z art. 11 ust 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji utraciło moc prawo pierwokupu przysługujące gminie na terenie obszaru rewitalizacji wyznaczonego uchwałą nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2016 r.

W załączeniu całość ogłoszenia

ZGŁASZANIE CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Bli?yn

z dnia 6 grudnia 2016 r.

 o naborze cz?onków do „Komitetu Rewitalizacji”

 

          

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 pa?dziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U z 2015 r., mind poz. 1777) oraz Uchwa?y Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Bli?yn z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad powo?ywania „Komitetu Rewitalizacji” dla Gminy Bli?yn i ustanowienia jego regulaminu, zawiadamia si? o naborze cz?onków do Komitetu Rewitalizacji.

Deklaracje cz?onkostwa mo?na sk?ada? osobi?cie w sekretariacie Urz?du Gminy w Bli?ynie, ul. Ko?ciuszki 79A, pokój nr 21 lub drog? elektroniczn? na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na drukach za??czonych do niniejszego obwieszczenia.

Deklaracje nale?y sk?ada? w terminie do 20.12.2016 r.

Wszystkie materia?y dotycz?ce procesu rewitalizacji s? udost?pnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.ugblizyn.bip.doc.pl w zak?adce Rewitalizacja.

 

Wi?cej informacji wraz z drukami zg?oszenia tutaj.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski