Program Integracji Społecznej

logo pisGmina Bliżyn została zakwalifikowana do udziału w Poakcesyjnym Programie Wspierania Obszarów Wiejskich do realizacji Programu Integracji Społecznej. Na realizację programu Gmina Bliżyn otrzyma w latach 2007-2009 kwotę 116.300 Euro. Celem Programu Integracji Społecznej jest podniesienie poziomu integracji społecznej w gminach na terenach wiejskich.
Program skierowany jest do najsłabszych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezdomnych, uzależnionych, niepełnosprawnych, bezrobotnych, dzieci, młodzieży, rodzin oraz osób starszych. Realizatorami programu mogą być: organizacje pozarządowe, organizacje kościelne, jednostki samorządu terytorialnego, firmy.

 

Rok 2010

 

Rok 2009

 

ROK 2008

W dniu 10 czerwca 2008 roku ukazało się zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej.
Treść zarządzenia dostępna jest na stronie BIP.

 

Wyniki Konkursu z dnia 4 lipca 2008 r.

 

Gminna Komisja Oceniająca d/s oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej w składzie:

 

  1. Beata Kusztal - Wrona – Przewodniczący Komisji
  2. Zofia Nowak – Sekretarz Komisji
  3. Marzena Jeżewska - Boczek – Członek Komisji
  4. Józefa Mołdawa – Członek Komisji
  5. Tomasz Durlik – Członek Komisji
  6. Jan Kopeć – Członek Komisji do oceny działania 4.3.

w dniu 04 lipca 2008 r. rekomenduje zawarcie umowy w ramach działania:

4.1 Aktywizacja dzieci i młodzie ży.
1. z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bliżynie na kwotę 24.880 zł

4.2 Integracja rodzin i mieszkań ców sołectw
1. z OSP Mroczków na kwotę 10.335 zł
2. z Stowarzyszeniem RDEST na kwotę 2.900 zł
3. z Sołectwem Brzeście na kwotę 5 895 zł
4. z OSP Bliżyn na kwotę 6487 zł
5. z OSP Wołów na kwotę 6300 zł
6. z OSP Sorbin na kwotę 8050 zł.
7. z Zespołem Pieśni i Tańca Sorbin na kwotę 8430 zł

4.3 Wsparcie dla osób starszych
1. z Stowarzyszeniem RDEST na kwotę 4500 zł.
2. z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej na kwotę 16.450 zł.

4.4. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
1. Stowarzyszeniem RDEST na kwotę 13 968 zł

Zaproszenie Nr 2 do składania ofert
NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ GMINA BLIŻYN z dnia 22 sierpnia 2008 roku
Aktywizacja dzieci i młodzieży

Wyniki Konkursu Nr 2 z dnia 15 września 2008 r.
Gminna Komisja Oceniająca d/s oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej w składzie:
1. Beata Kusztal - Wrona – Przewodniczący Komisji
2. Zofia Nowak – Sekretarz Komisji
3. Marzena Jeżewska - Boczek – Członek Komisji
4. Józefa Mołdawa – Członek Komisji
5. Tomasz Durlik – Członek Komisji
6. Jan Kopeć – Członek Komisji
w dniu 15 września 2008 r. rekomenduje zawarcie umowy w ramach Konkursu Nr 2/2008 działanie 4.1 Aktywizacja dzieci i młodzie ży:

z Zespołem Szkół- Gimnazjum w Bliżynie na kwotę 25 659,25 zł
z Bliżyńskim Stowarzyszeniem Cyklistów na kwotę 4 950 zł

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski