Gospodarka Odpadami - Nowe Zasady

GOSPODARKA KOMUNALNA

 

Harmonogram odbioru odpadów na 2024 rok:

harmonogram 2023

 

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 rok

harmonogramInformuje się, iż od miesiąca maja 2023 roku uległa zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bliżyn. Zgodnie z uchwałą UCHWAŁA NR XLIV/303/2023 RADY GMINY BLIŻYN z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty stawka miesięczna wynosi:

- 15 zł od osoby za odpady zbierane w sposób selektywny dla gospodarstw wyposażonych w kompostowniki,

- 17 zł od osoby za odpady zbierane w sposób selektywny dla gospodarstw bez kompostowników,

- 34 zł od osoby po stwierdzeniu braku prowadzenia na nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów.

 

Kwoty powyższe należy wpłacać bez wezwania w kasie urzędu Gminy, u inkasenta lub na wyodrębniony rachunek bankowy o nr:

84 8520 0007 2004 0010 5688 0061.

Terminy, do których należy uregulować opłaty są takie same jak w przypadku podatku od nieruchomości, tj:

- I rata do 15 marca,

- II rata do 15 maja,

- III rata do 15 września,

- IV rata do 15 listopada.

 

Deklaracja za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wersja edytowalna)

Deklaracja za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pdf)

 

Informacja o odpadach - ulotka przekazana mieszkańcom

 

Na terenie Gminy Bliżyn w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy odbierał

WNPIS MARKO Marek Pogorzelski

Ul. Kopernika 5

26-110 Skarżysko-Kamienna

Tel. 603288999

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebrane od właścicieli nieruchomości
z terenu gminy Bliżyn, przekazywane są przez podmioty odbierające te odpady do zagospodarowania w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
w Końskich ul. Spacerowa 145 26-200 Końskie.

Gmina Bliżyn w 2016 r. osiągnęła:

- 82,29% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – wymagany 18%,      

- 100% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – wymagany 42%,        

- jak również ograniczono masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do 4,09% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.- wymagany poziom to do nie więcej niż 45%.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy z gminą i nie świadczą takich usług w trybie zamówienia z wolnej ręki
w 2016 r. osiągnęły następujące poziomy:

Zakład Oczyszczania Miasta Zofia Kozłowska ul. Krakowska 211, 26-110 Skarżysko-Kam.

Miejskie Usługi Komunalne Sp.
z o.o. ul. Mościckiego 43, 26-110 Skarżysko-Kam.

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (%)

78,559

18,688

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (%)

-

-

ograniczono masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (%)

3,502

-

Na terenie gminy działa jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkt znajduje się na terenie byłego zakładu Polifarb przy ul. Staszica 36A
w Bliżynie
. PSZOK czynny jest w każdą środę w godz. 1200-1700 i sobotę w godz. 800- 1300.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstwa domowych z terenu gminy Bliżyn zbierany jest przez:

            - Zakład Oczyszczania Miasta Zofia Kozłowska,

            - MB Recykling Sp. z o.o.

Zużyty sprzęt przyjmowany jest w PSZOK przy ul. Staszica 36A w Bliżynie. Drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny można wrzucać do czerwonego kontenera ustawionego
w Bliżynie przy parkingu za skwerem Jagiełły przy ul. Piaskowej.

 

 

Analiza gospodarowania odpadami w 2013r.

  

Zasady selektywnej zbiórki odpadów

 

System gospodarowania odpadami komunalnymi opiera się na uchwałach podjętych przez Radę Gminy:

 

 

W ramach wniesionej opłaty można będzie oddać każdą ilość i rodzaj odpadów komunalnych wyprodukowanych w danym gospodarstwie domowym.

 

Od 1 lipca 2013 r. nowy system ma już działać; przedsiębiorca ma odbierać od właścicieli nieruchomości odpady, gmina ma pobierać opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wzór deklaracji (obowiązujący od 01.08.2016 r.)

Wzór deklaracji (obowiązujący od 01.08.2016 r.)

 

Nowy wzór deklaracji (nieaktualny)

 

Nowy wzór deklaracji (nieaktualny))

 

Wzór deklaracji (nieaktualny)

 

Wzór deklaracji (nieaktualny)

 

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski