Gospodarka Odpadami - Nowe Zasady

GOSPODARKA KOMUNALNA

harmonogram 20230 nowy

Harmonogram odbioru odpadów - od miesiąca kwietnia 2020 r. 

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Bliżyn w 2020 r. z zabudowy indywidualnej

 

Deklaracja - odbiór odpadów (obowiązująca od 1.05.2020 r.) - wersja pdf

Deklaracja - odbiór odpadów (obowiązująca od 1.05.2020 r.) - wersja edytowalna

Informacja o odpadach - ulotka przekazana mieszkańcom

 

Na terenie Gminy Bliżyn w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2021 r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy odbiera

Zakład Oczyszczania Miasta Zofia Kozłowska

ul. Krakowska 211 26-110 Skarżysko-Kamienna

NIP 663-107-27-27, Regon 260177582, tel. 41 2528 123

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebrane od właścicieli nieruchomości
z terenu gminy Bliżyn, przekazywane są przez podmioty odbierające te odpady do zagospodarowania w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
w Końskich ul. Spacerowa 145 26-200 Końskie.

Gmina Bliżyn w 2016 r. osiągnęła:

- 82,29% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – wymagany 18%,      

- 100% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – wymagany 42%,        

- jak również ograniczono masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do 4,09% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.- wymagany poziom to do nie więcej niż 45%.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy z gminą i nie świadczą takich usług w trybie zamówienia z wolnej ręki
w 2016 r. osiągnęły następujące poziomy:

Zakład Oczyszczania Miasta Zofia Kozłowska ul. Krakowska 211, 26-110 Skarżysko-Kam.

Miejskie Usługi Komunalne Sp.
z o.o. ul. Mościckiego 43, 26-110 Skarżysko-Kam.

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (%)

78,559

18,688

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (%)

-

-

ograniczono masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (%)

3,502

-

Na terenie gminy działa jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkt znajduje się na terenie byłego zakładu Polifarb przy ul. Staszica 36A
w Bliżynie
. PSZOK czynny jest w każdą środę w godz. 1200-1700 i sobotę w godz. 800- 1300.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstwa domowych z terenu gminy Bliżyn zbierany jest przez:

            - Zakład Oczyszczania Miasta Zofia Kozłowska,

            - MB Recykling Sp. z o.o.

Zużyty sprzęt przyjmowany jest w PSZOK przy ul. Staszica 36A w Bliżynie. Drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny można wrzucać do czerwonego kontenera ustawionego
w Bliżynie przy parkingu za skwerem Jagiełły przy ul. Piaskowej.

 

 

Analiza gospodarowania odpadami w 2013r.

  

Zasady selektywnej zbiórki odpadów

 

System gospodarowania odpadami komunalnymi opiera się na uchwałach podjętych przez Radę Gminy:

 

 

W ramach wniesionej opłaty można będzie oddać każdą ilość i rodzaj odpadów komunalnych wyprodukowanych w danym gospodarstwie domowym.

 

Od 1 lipca 2013 r. nowy system ma już działać; przedsiębiorca ma odbierać od właścicieli nieruchomości odpady, gmina ma pobierać opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wzór deklaracji (obowiązujący od 01.08.2016 r.)

Wzór deklaracji (obowiązujący od 01.08.2016 r.)

 

Nowy wzór deklaracji (nieaktualny)

 

Nowy wzór deklaracji (nieaktualny))

 

Wzór deklaracji (nieaktualny)

 

Wzór deklaracji (nieaktualny)

 

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski