Chór Lutnia - działalność zawieszona

60 LAT HISTORII AMATORSKIEGO CHÓRU MĘSKIEGO "LUTNIA"

lut1Amatorski chór męski "Lutnia" powstał na przełomie1946 i 1947 r. w wyniku reorganizacji mieszanego chóru parafialnego. Chór mieszany działał, w Bliżynie od wielu lat pod. kierownictwem miej­scowego organisty Feliksa Zmysłowskiego, a następnie dyrygował nim Jerzy Hubert Rokita, który w 1946 r. wyjechał z Bliżyna do Warszawy. Jego miejsce zajmuje rozmiłowany w muzyce młodszy brat Kryspin Rafał Rokita. Po niespełna roku pracy z chórem, mieszanym nie widząc perspektyw dalszego jego rozwoju Rafał Rokita (używa drugiego imienia) tworzy niewielki 9-cio osobowy męski zespół wokalny. Pierwszymi członkami tego zespołu byli: Sylwester Dziubiński, Kazimierz Kołomański ,Kazimierz Kowa­lik, Józef Ołownia, bracia Józef i Zdzisław Rotowie, Bolesław Rokita (drugi brat Rafała), Józef Wiśniewski i Eugeniusz Za­rzycki.

 

lut2Próby śpiewu odbywały się w sali parafialnej przy fisharmonii. Chociaż amatorski dyrygent nie uczył się gry na instrumencie klawi­szowym, to zarówno on jak i jego chórzyści, dzięki ofiarnej pracy, robili stałe postępy. Choć śpiewy kościelne mają w repertuarze przez cały okres działalności, ćwiczyli równocześnie pieśni świeckie. W roku 1947 nadarzyła się okazja wyjścia z pieśnią poza mury kościoła - na akademię okolicznościową zaproszono chór Rafała Rokity, który w międzyczasie powiększył sie o trzech śpiewaków i liczył 12 osób. Chór wykonał wówczas trzy pieśni: „Zgodnym chórem bracia" i "Oj zaszumiały brzozy" - anonimowych autorów oraz "Serenadę" - Bolesława Walek – Walewskiego. Pierwszy występ został bardzo serdecznie przyjęty przez organizatorów akademii i zebraną publiczność. Udany występ wpłynął wprawdzie mobilizująco na zespół, jednak dalszy rozwój chóru utrudniał brak odpowiednich warunków lokalowych oraz stosownej opieki artystycznej i organizacyjnej. Okres ten trwał do 1951 r. kiedy otwarto w Bliżynie świetlicę gromadzką. Stworzono tu lepsze warunki pracy dla zespołu: większy lokal, pianino a kierowniczka świetlicy Jadwiga Wójcik objęła opiekę nad chórem.

 

lut3Dużym osiągnięciem w tym czasie było zdobycie proporca przechodniego Ministerstwa Kultury i Sztuki dla przodującego ze­społu artystycznego powiatu. Ten sukces odniósł chór w kwietniu 1954 r. na powiatowym przeglądzie zespołów świetlicowych zorganizowanym w Kielcach. Jeszcze większym sukcesem było zajęcie czołowego miejsca w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Świetlicowych w Olsztynie w maju 1955r. Za ten olsztyński sukces chór męski z Bliżyna jako je­den z przodujących zespołów artystycznych, zaproszony został na zlot V Światowego Festiwalu Młodzieży Studentów w dniu 15 sierpnia 1955 r. do Warszawy gdzie wystąpił w części artystycznej. Przy Zakładach obróbki Węgla w Bliżynie powstała świetlica za­kładowa. Świetlica gromadzka była już mało atrakcyjna, zaintere­sowanie Chórem stopniowo malało, gdyż pozbawiono go opiekuna w osobie kierowniczki świetlicy, zlikwidowano bowiem etat świetli­czanki. Z tych względów chór w dniu 5 maja l956r przeszedł ze świetlicy gromadzkiej do świetlicy zakładowe Tu stworzono chórowi większe możliwości rozwoju dyrygentowi przyznano wynagrodzenie za prowadzenia chóru przydzielono duże pomiesz­czenie do ćwiczeń i dobre pianino. Zapewniono środki lokomocji na występy poza terenem Bliżyna. Rada Zakładowa oraz kierow­niczka świetlicy Felicja Norblin otoczyli chór troskliwą opieką. Chór liczył wówczas 25 czł. i nadano mu imię "Lutnia". W tym okresie działalności Chór Męski "Lutnia" odniósł swój największy sukces w postaci zajęcia III miejsca w I Festiwalu Pieśni Partyzanc­kiej i Wojskowej w Krakowie w dniach 25.04 - 03.05.1964 otrzy­mując dyplom, nagrodę rzeczową (radio) i prawo udziału w finało­wym koncercie. Dużym osiągnięciem w tym czasie był udział chóru w Festiwalu Pleśni Patriotycznej dla uczczenia XXV-lecia PRL na Kielecczyźnie zorganizowanym w Kielcach pod hasłem "Każdego dnia służymy Ojczyźnie Ludowej" Chór z Bliżyna zdobył tu trzy dyplomy: za udział w II Festiwalu Pieśni Patriotycznej w dniu 24 maja 1970 r, drugi za zajęcie I miejsca w Przeglądzie Powiatowym oraz Wyróżnienie w Festiwalu Pieśni Patriotycznej.

 

lut4Niestety po wielu latach działalności pod koniec roku 1970-go w chórze zaczął następować pewien rozłam. Jakkolwiek istniał on jeszcze formalnie przez 2 lata to jednak aktywność jego była znikoma. Doprowadziło to do zawieszenia pracy chóru wiosną 1972 roku. Wprawdzie chór „Lutnia" pod dyrekcją R.K. Rokity za­wiesił swoją działalność to jednak większość jego chórzystów nie przestała śpiewać. W Bliżynie od 1963 r. istniał obok chóru „Lut­nia" drugi chór męski parafialny pod kierunkiem Zygmunta Rogozińskiego. Obydwa chóry za czasów swej bytności były ze sobą ściśle związane, bowiem część śpiewaków należała równo­cześnie do dwóch zespołów W tej sytuacji pozostał w Bliżynie je­den chór męski przy kościele Sw. Ludwika, który kontynuował swoją działalność do jesieni 1978r., tj, do wyjazdu dyrygenta Z. Rogozińskiego do Kielc. Po półrocznej przerwie w czerwcu 1979 r. osierocony chór bierze pod swoją rękę dyrygencką ponow­nie niestrudzony w pracy artystycznej Rafał Rokita a patronat nad zespołem objęła OSP w Bliżynie. Chociaż obecnie zainteresowanie tego rodzaju sztuką jest mniejsze niż w latach pięćdziesiątych, zwłaszcza wśród młodszego po­kolenia, to jednak chór bliżyński cieszy się wciąż popularnością i uznaniem, świadczą o tym liczne występy, chóru w ostatnich la­tach. Wielokrotnie chór "Lutnia" z Bliżyna występował przed mikrofonami Polskiego Radia w Kiel­cach

 

Długoletnia praca oraz zaangażowanie dyrygentów i wiernych członków zespołu pozwoliły chórowi wypracować wszechstronny i bogaty repertuar sięgający około 300 pieśni. Wśród opracowanych utworów nie brak nazwisk wybitnych.-kompozytorów polskiego takich jaki Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Feliks Nowo­wiejski oraz zagranicznych z Franciszkiem Schubertem Edwardem Griegiem i Charlesem Gounodem na czele. Większość utworów ma fakturę homofoniczną a oprócz tych chór wykonuje pieśni w ukła­dzie polifonicznym oraz zawierające partie solowe. Wśród' solistów na szczególne wyróżnienie zasługują: Sylwester Dztubiński za wy konanie partii solowej w "Pieśni o Dnieprze" - M.Fradkina, Józef Wiśniewski w pieśni Sołowiowa Siedoja "Słowiki, Słowiki........" a przede wszystkim Jerzy Hubert Rokita za wykonanie partii solowych w pleśniach religijnych oraz Janusz Rot, Jan Wróbel i zmarli bracia Józef i Zdzisław Rotowie. Podstawę pracy chóru i jego sukcesów sta­nowią częste próby i ćwiczenia prowadzone z dużą konsekwencją i autodyscypliną. Ta au­todyscyplina i upór stanowiły główny składnik autorytetu Rafała w zespole.

 

lut5Dnia 23 marca 1987 r. Chór "Lutnia" okrył się żałobą. gdyż nieubłagana śmierć przerwała nić twórczej pracy założyciela ś.p. Kryspina Rafała Rokity. Zgodną decyzją kolegów chórzystów o dalszą pracę dyrygencką został poproszony wieloletni członek chóru mgr Janusz Rot. Od razu czekało go poważne zadanie, gdyż w roku 1987 obchodzono jubileusz 40 – lecia zespołu i musiał przygotować chór do uroczystości jubileuszowych (między innymi występ dla Polskiej Kroniki Filmowej). Od tej pory do dziś prowadzi chór w czasie prób (1-2 razy w tygodniu), dyryguje zespołem w czasie wy­stępów. Dzięki wszechstronnemu repertuarowi chór występuje w czasie uroczystości gminnych i powiatowych oraz w czasie wszystkich świąt i uroczystości kościelnych odbywających się w bli­żyńskim kościele parafialnym p.w. św. Ludwika.

 

W 1993 r. Opiekę nad chórem przejął GOK w Bliżynie. Chór uzyskał stałą siedzibę, do dyspozycji instrument klawiszowy. Pozwoliło to na dalsze funkcjonowanie chóru w niełatwych dla kultury czasach.

 

Pod batutą Janusza Rota chór odniósł kilka znaczących sukcesów w czasie przeglądów i konkursów:

1994 r . - I Garnizonowy Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotyczno – religijnej - wyróżnienie

1995 r. - II Wojewódzki Przegląd Kolęd i Pastorałek we Włoszczo­wie I miejsce

1996 r. - III Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek we Włoszczo­wie II miejsce

1996 r. - Wojewódzki Konkurs Pieśni Legionowej w Busku Zdroju – wyróżnienie

1997 r. - VI Wojewódzki Przegląd Kolęd I Pastorałek we Włoszczo­wie – III miejsce

1998 r. - Festiwal Pieśni Maryjnej w Rudkach II miejsce.

Ostatni skład chór to 19 śpiewaków z Bliżyna i okolic a jego siedzibą był Gminny Ośrodek Kultury w Biżynie.
1. Janusz Rot – dyrygent, Bliżyn
2. Jan Pela – Bliżyn
3. Wacław Pejas - Sobótka
4. Józef Żak - Bliżyn
5. Zygmunt Kinorski – Wołów
6. Kzysztof Ołownia – Gostków
7. Józef Gula – Brzeście
8. Henryk Tusznio – Bliżyn
9. Słąwomir Paszkiel – Gostków
10. Krzysztof Kanarek – Wojtyniów
11. Marian Zdyb – Zagórze
12. Marian Buczek – Bliżyn
13. Tadeusz Fornal – Bugaj
14. Zbigniew Ciura – Bliżyn
15. Kazimierz Przybylski – Gilów
16. Tadeusz Ciura – Bliżyn
17. Jan Pyra – Gilów
18. Mirosław Trzebiński – Bliżyn
19. Tomasz Ślusarczyk – Bliżyn

 

Obecnie Chór Lutnia zawiesił swoją działalność.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski