Zwracamy się z apelem do społeczeństwa – prosimy zachować spokój, manewry wojskowe pod kryptonimem Dragon-24 są to ćwiczenia.

Żołnierze intensywnie szkolą się podnosząc swoje umiejętności, sprawdzając przygotowanie i gotowość do działania.

Ćwiczenia mają na celu sprawdzanie procedur i potwierdzanie zdolności wojsk do realizacji przemieszczenia, osiągania gotowości w rejonie wskazanym do wykonywania zadań.

Systematycznie sprawdzane oraz weryfikowane są procedury, między innymi dotyczące transportu i ruchu wojsk.

Wzmożony ruch kolumn wojska, przemieszczających się po terenie całego kraju można zaobserwować od 12 lutego.

Wojsko ćwiczy również w terenie przygodnym, dzięki czemu może szkolić się w warunkach, które dodają realizm szkolenia. Transport i ruch wojsk jest elementem znajdującym się we wszystkich rodzajach prowadzonych przez Siły Zbrojne działań.

Posiadanie możliwości przemieszczania sił na duże odległości w celu podjęcia pełnego zakresu funkcji i zadań jest kluczowe dla zapewnienia efektywności przyszłych operacji narodowych i wielonarodowych. Zdolność do transportu i ruchu wojsk dotyczy całego zakresu zadań Sił Zbrojnych RP, w obecnym i przewidywanym środowisku bezpieczeństwa.

Od 12 lutego 2024 r., na drogach niemal całego kraju odbywa się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem Steadfast Defender-24 i Dragon-24. Zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Za utrudnienia przepraszamy.

Chrońmy także dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych, tablic rejestracyjnych, znaków rozpoznawczych i identyfikacyjnych. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności Polski.

W I połowie 2024 r. NATO przeprowadza serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem Steadfast Defender-24 (STDE-24). W ramach ćwiczeń STDE-24 Polska odgrywa rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmuje na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 jest polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw Dragon-24 (DR-24), które rozpoczęło się 26 lutego.

STDE-24 i DR-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu

Zachęcamy do śledzenia naszych kanałów informacyjnych:

www.wojsko-polskie.pl/dgrsz/ 

Facebook, X, Instagram: @DGeneralneRSZ

                  Z poważaniem                

  Wydział Działań Komunikacyjnych
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

Składam serdeczne podziękowania dla Pana Henryka Guli z Gostkowa, który przekazał Urzędowi Gminy w Bliżynie kompletne i oprawione w twardej oprawie roczniki „Gazety Bliżyńskiej”. Całą pracę w przygotowanie tego zbioru włożył śp. Jan Gula – brat Pana Henryka, którego życzeniem było, by po jego śmierci przekazać je do Urzędu Gminy. Dziękując za okazaną troskę, aby historia Bliżyna była przekazywana następnym pokoleniom, podjąłem decyzję, aby wszystkie wydania „Gazety” zostały zeskanowane i w postaci cyfrowej udostępnione na stronie internetowej Gminy Bliżyn. Myślę, że zarówno darczyńcy jak
i samemu autorowi i wydawcy „Gazety Bliżyńskiej” śp. Księdzu Kanonikowi Czesławowi Kasprzykowi było by miło, że ich dzieło zostanie w taki sposób rozpowszechnione i dotrze do kolejnych pokoleń - miłośników historii naszej „Małej Ojczyzny”.

Mariusz Walachnia

Wójt Gminy Bliżyn

19 lutego w Ostrowcu Świętokrzyskim na posiedzeniu Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy jednogłośnie przyjęto uchwałę o zaopiniowaniu projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gminę Bliżyn na spotkaniu reprezentował Wójt Gminy Mariusz Walachnia.

1 KopiowanieParafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku kontynuuje realizację projektu, pn.: „Ocalmy od zapomnienia cenne umiejętności i wspomnienia - integracja międzypokoleniowa mieszkańców Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku”, dofinansowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego już po raz siódmy. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie ze strony Seniorów, aktywnie włączających się w prezentowanie dzieciom i młodzieży dawnych prac, zanikającego na wsi rzemiosła oraz sprzętów, które zachowały się jeszcze w zagrodach mieszkańców.

Dzisiaj 22 lutego 2024 r. Wójt Gminy Bliżyn - Mariusz Walachnia oraz Skarbnik Gminy Beata Ozan podpisali z firmą TRAKT S.A. umowę znak: ZD.271.1.2024 na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 309032T ul. Skrajna w miejscowości Bliżyn wraz z oświetleniem”. Obecni byli również radna reprezentująca mieszkańców z terenu inwestycji Dorota Cukrowska oraz pracownicy merytoryczni urzędu gminy. Jak już wcześniej informowaliśmy do przetargu na wykonanie powyższego zadania przystąpiło 9 firm, a wybrana oferta opiewa na kwotę 1 051 971,68 zł. Zadanie to będzie dofinasowane w 80% z Rządowego Funduszu Rozwoku Dróg.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Dofinansowanie: 325 914,48 zł

Całkowity koszt: 326 114,48 zł

Data podpisania umowy: luty 2024

Na realizację Programu Gmina Bliżyn pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego  na łączną kwotę 325 914,48 zł.

W ramach przyznanych środków finansowych GOPS planuje objąć wsparciem 18 osób z niepełnosprawnością; w tym co najmniej 1 dziecko do ukończenia 16 r.ż z orzeczeniem o niepełnosprawności,  5 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności o stopniu znacznym sprzężonym, 7 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 2 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności umiarkowanej sprzężonej oraz 3 osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawnością.

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski