Przypominamy, że wniosek o dodatek węglowy będzie można składać w Urzędzie Gminy Bliżyn do 30 listopada 2022r., w dni robocze w godzinach od 8.00-14.30:

  • osobiście przy ul.Kościuszki 79A,.
  • przez platformę ePUAP: /1cqce463n2/skrytkaESP

Wniosek trzeba będzie złożyć na prawidłowym druku.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:
Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek:
Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia. Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Bliżyn.

Informujemy, że na terenie Gminy Bliżyn obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizować będzie Urząd Gminy Bliżyn, ul. Kościuszki 79A.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

DO POBRANIA: Wzór wniosku o dodatek węglowy

 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO-DODATEK WĘGLOWY

Wniosek o dodatek węglowy - wersja edytowalna

01 KopiowanieTo już dekada, odkąd w Odrowążku Parafia pw. Przemienienia Pańskiego organizuje wspaniałe festyny integracyjne. W tym roku wydarzenie połączone było z jubileuszem 10-lecia działalności Parafialnej Orkiestry Dętej. Wspaniałe koncerty trzech orkiestr, występy młodych artystów, degustacja regionalnych potraw, loteria fantowa, a na koniec doskonały koncert zespołu „Sufler” Marka Werensa. Słowem – zabawa doskonała, do której dołączyli uczestnicy pielgrzymki ze Starachowic na Jasną Górę.

01Mieszkanka Sorbina, Pani Helena Boczek, skończyła 105 lata! To najstarsza mieszkanka w Gminie Bliżyn i w Powiecie Skarżyskim oraz w regionie. W niedzielę 7 sierpnia Mszę św. w intencji Jubilatki odprawił ks. proboszcz Marek Senderowski, który po nabożeństwie złożył pani Helenie życzenia. Uczyli to również: poseł Marzena Okła-Drewnowicz, wicestarosta Anna Leżańska,  wójt gminy Mariusz Walachnia wraz z radnym Józefem Dąbrowskim i zastępca kierownika USC Luizą Jurczyk-Kutryb, członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin”, ks. senior Julian Olejarz, mieszkańcy Sorbina. W imieniu Jubilatki uczestnikom nabożeństwa podziękowała córka pani Heleny - Janina Kołek.

                                                              W dniu 7 sierpnia 2022 roku

                                                                  105. urodziny obchodzi mieszkanka naszej gminy

6004 3Pani Helena Boczek

z tej okazji czcigodnej jubilatce
składamy
wiązankę najpiękniejszych życzeń: długich lat życia,
dobrego zdrowia i sił, pogody ducha,
kolejnych dni, miesięcy i lat z uśmiechem na twarzy
w otoczeniu kochających osób.

Mariusz Walachnia - Wójt Gminy Bliżyn
Jacek Krzepkowski - Przewodniczący Rady Gminy

01 Kopiowanie30 lipca 2022 roku na boisku nad zalewem  odbyła się I edycja Turnieju Uninet Beach Volleyball ‘2022. W kategorii MIXty zmierzyły się ze sobą 15 par w systemie brazylijskim. Zwyciężyła drużyna z Krakowa przed ekipą z Lublina i Łodzi. Najlepszą zawodniczką została Agnieszka Krawczyk, zawodnikiem Adam Chrzanowski. Nagrody, puchary, medale i  nagrody pieniężne wręczył wójt gminy Mariusz Walachnia.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski