Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. wybrane w losowaniu gospodarstwa rolne odwiedzać będą ankieterzy statystyczni. Dane zbierane będą do projektu pn. Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych. Tożsamość ankietera będzie można łatwo sprawdzić.

Celem badań rolniczych jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analizy zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Otrzymane wyniki posłużą do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju. Korzystać z nich będą administracja, naukowcy, ale także sami rolnicy, dla których mogą być one wskazówką przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Badanie będzie realizowane poprzez trzy metody:

 • samospis internetowy (od 1 do 16 czerwca br.)  – poprzez logowanie do aplikacji  tu w zależności od rodzaju gospodarstwa – poprzez logowanie do aplikacji na stronie za pomocą danych uwierzytelniających do Portalu Sprawozdawczego lub poprzez login wydrukowany w lewym dolnym rogu pisma zapowiedniego oraz numeru PESEL użytkownika gospodarstwa rolnego,
 • wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego (19 czerwca-14 sierpnia br.),
 • wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego (19 czerwca-14 sierpnia br.).

Tożsamość ankietera statystycznego można zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji znajdującej się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego bądź dzwoniąc na Infolinię Statystyczną pod numer 22 279 99 99. Na Infolinii uzyskają Państwo także informacje dotyczące badań rolniczych.

Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa gwarantują całkowitą ochronę gromadzonych informacji.
Wszystkie przekazane dane objęte są tajemnicą statystyczną.

Publikowane informacje obejmują zbiorcze wyniki badania, a nie indywidualne odpowiedzi respondentów, które są i będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione.

Udział  wylosowanych gospodarstw rolnych w badaniu przełoży się na wysoką jakość danych statystycznych dotyczących polskiego rolnictwa.

Ulotka ZINTEGROWANE STATYSTYKI DOTYCZĄCE GOSPODARSTW ROLNYCH

Sprawdź tożsamość ankietera (stat.gov.pl)

01 Kopiowanie27 maja 2023 r. odbył się II Rajd Przyrodniczy im. Andrzeja Konopackiego (1952 – 2021), przewodnika świętokrzyskiego, instruktora ochrony przyrody i przewodnictwa. Wielkiego miłośnika wędrowania, regionalisty i ambasadora regionu świętokrzyskiego. Rajd ma na celu promowanie aktywnych postaw w stosunku do przyrody regionu świętokrzyskiego, uwrażliwianie na jej piękno i konieczność ochrony oraz popularyzację istniejących zasobów, a także zachęcanie do uprawiania turystyki pieszej.

01 KopiowanieW środę 24 maja uczniowie klasy 6 i 7 ze Szkoły Podstawowej w Mroczkowie wraz z wychowawcami Katarzyną Chrzanowską i Monika Dobrowolską oraz młodzi piłkarze z Bliżyna wraz z rodzicami, wzięli udział w wyjeździe na mecz piłki siatkowej kobiet Polska – Francja, który został rozegrany w Hali Sportowo-Widowiskowej w Radomiu.

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach wystąpił do Rady Gminy Bliżyn o dokonanie wyboru ławników na kadencję 2024-2027:

- do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej ogółem 3 ławników, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023r. poz.217 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz.693 oraz z 2022r. poz.2155)

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów;
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

01 KopiowanieLidia Czarnecka była pierwsza w biegu na 5 km w kat. kobiet, podobnie jak Rafał Czarnecki na tym samym dystansie mężczyzn. Na drugim miejscu w biegu na 11 km  uplasował się Kamil Czarnecki, który wygrał zarazem rywalizację w kat. służb mundurowych. W niedzielę, 28 maja w Suchedniowie odbył się bieg „Truchty na duktach czyli Bieg na Kruku”. Wystartowało 129. zawodników.

01Setki osób bawiły się w niedzielę, 28 maja na festynie rodzinnym z okazji święta najmłodszych zatytułowanym „Dzień Dziecka w Hogwart”. Moc atrakcji zapewnił organizator, czyli Gminny Ośrodek Kultury „Zameczek”. Sygnał do rozpoczęcia zabawy dali wójt gminy Mariusz Walachnia, dyrektor placówki Katarzyna Skarus i Marzanna Godlewska, które wspólnie z pozostałymi pracownikami i młodymi wolontariuszami poprowadziły to wspaniałe popołudnie.

01 KopiowanieW sobotę, 27 maja, na placu przy Szkole Muzycznej im. Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku - Kamiennej odbył się Piknik muzyczny „U Zygmunta”. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. Wśród artystów prezentujących się na scenie byli m.in.: Wacław Pejas i Chór „Zawsze Młodzi” z Mroczkowa oraz zespół ludowy „Kuźniczanki.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski