Inwestycja pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn - I etap"

naglowek

 

W wyniku podpisanej w dniu 23.06.2010r umowy z konsorcjum firm w składzie: Przedsiębiorstwo Techniczno-Produkcyjne EKWOD Sp. z o.o. 25-419 Kielce ul. Rolna 6, Zakład Instalacji WODKAN inż. Zdzisław Rejman, 26-080 Mniów ul. Gajowa 21, Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa ul. Bór 143/157, reprezentowane przez Lidera Konsorcjum - Zakład Instalacji „WODKAN" na realizację inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, gm. Bliżyn – I etap" realizowana jest przedmiotowa inwestycja.

 

Gmina Bliżyn w wyniku złożonego wniosku o dofinansowanie w/w projektu zawarła w dniu 29.09.2010r. z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, zwanym Instytucją Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013 umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn – I etap". Umowa realizowana jest i współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" osi priorytetowej 4. „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

 

W wyniku zawartej umowy Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej: 4.035.000,00 zł., stanowiącej nie więcej niż 50% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowanych Projektu.

 

W ramach przedmiotowej inwestycji realizowana jest budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i w części miejscowości Bliżyn.

 

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana została w południowo – zachodniej części Wojtyniowa, z dala od zabudowy mieszkaniowej.

 

Oczyszczalnia ścieków zaprojektowana została na 50% docelowych przepływów, czyli na średni dopływ ścieków surowych Qdśr = 420 m3/d, z obiektami i urządzeniami dostosowanymi dla pełnej przepustowości.

 

Układ technologiczny oczyszczalni ścieków skonstruowany został w oparciu o następujące podstawowe procesy:

 

 • oczyszczanie mechaniczne ścieków surowych,
 • oczyszczanie biologiczne ścieków w komorach osadu czynnego,
 • mechaniczne odwadnianie i higienizacja osadu nadmiernego wapnem palonym.

 

Elementami oczyszczalni ścieków są:

 

 1. stacja mechanicznego oczyszczania ścieków z sitem i piaskownikiem,
 2. komora rozdziału ścieków,
 3. reaktor SBR,
 4. grawitacyjny zagęszczacz osadu nadmiernego,
 5. budynek techniczno – socjalny, a w nim:
  1. stacja dmuchaw,
  2. stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu,
  3. pomieszczenia socjalne,
 6. silos magazynowy wapna,
 7. plac składowy osadu,
 8. kontenerowa stacja zlewcza,
 9. zbiornik retencyjno – uśredniający ścieków dowożonych,
 10. instalacja neutralizacji odgazów,
 11. komora pomiarowa ścieków oczyszczonych,
 12. wylot ścieków oczyszczonych do rzeki,
 13. agregat prądotwórczy,
 14. komora wodomierzowa,
 15. komora zasuw.

wraz

z sieciami technologicznymi i obiektami sieciowymi przeznaczonymi do transportu ścieków i osadów pomiędzy zasadniczymi obiektami technologicznymi, kanałem ścieków oczyszczonych, przyłączem wodociągowym i siecią wodociągową na terenie oczyszczalni, napowietrzną linią energetyczną, stacją transformatorową zasilającą oczyszczalnię wraz z kablowym zasileniem przepompowni ścieków P-1, kablowym oświetleniem terenu oczyszczalni, kablową linią energetyczną nn do zasilenia w energię elektryczną obiektów oczyszczalni, drogami, chodnikami i placami wewnętrznymi, dwoma wjazdami na teren oczyszczalni, drogą dojazdową do oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków P-1.

 

W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowości Wojtyniów oraz w części miejscowości Bliżyn o długości (wraz z przykanalikiami) przeszło 11 km. Sieć kanalizacyjną w przeważającej części stanową kanały grawitacyjne. W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowano przepompownie ścieków P-1 i P-18 w m. Wojtyniów oraz P-2 w miejscowości Bliżyn. W ramach budowy wykonano przeszło 180 przyłączy.

 

Roboty budowlane zostały zakończone. Odbiór końcowy nastąpi w I kw. 2013r.

 

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski