PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

ZNAKI PROJEKT

Projekt pn. Podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę warunków infrastruktury edukacyjnej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w placówkach oświatowych Gminy Bliżyn” realizowany jest ze środków EFRR w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Umowa dofinansowania nr RPSW.07.04.00-26-0017/18 z dnia 31 maja 2019 r. Całkowita wartość projektu: 2 323 587,29 PLN, wartość dofinansowania: 566 678,43 PLN.

Celem projektu jest podniesienie jakości infrastruktury edukacyjnej (w tym sportowej) oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych w Gminie Bliżyn, w których gmina jest organem prowadzącym. W trzech budynkach szkół w Bliżynie, Mroczkowie oraz Odrowążku w ramach projektu przeprowadzone zostały kapitalne remonty oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne. Realizacja projektu umożliwi wprowadzenie do szkół nowych metod prowadzenia zajęć (m.in. e-learning, zajęcia metodą eksperymentu, zajęcia w terenie), zwiększy możliwości wykorzystania technologii TIK w procesie nauczania, poprawi dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz infrastruktury sportowej.

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski