współfinansowane ze środków budżetu państwa lub funduszy celowych

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Dofinansowanie: 325 914,48 zł

Całkowity koszt: 326 114,48 zł

Data podpisania umowy: luty 2024

Na realizację Programu Gmina Bliżyn pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego  na łączną kwotę 325 914,48 zł.

W ramach przyznanych środków finansowych GOPS planuje objąć wsparciem 18 osób z niepełnosprawnością; w tym co najmniej 1 dziecko do ukończenia 16 r.ż z orzeczeniem o niepełnosprawności,  5 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności o stopniu znacznym sprzężonym, 7 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 2 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności umiarkowanej sprzężonej oraz 3 osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawnością.

 

Program Modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2022

Gmina Bliżyn dnia 26 kwietnia 2023 r. podpisała umowę na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2022. Na kompleksie w Bliżynie wykonana zostanie nowa nawierzchnia boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej oraz nowa nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego. W Mroczkowie wykonana będzie nowa nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego oraz naprawa uszkodzonego pokrycia dachowego zaplecza sanitarnego kompleksu sportowego.

Wartość zadania - 730 000 zł

Wysokość dofinansowania – 365 000 zł

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

                            znak_barw_rp_pionowa_bez_ramki_rgb.png                                                                                                     01_znak_podstawowy_kolor_biale_tlo.png                               

INFORMACJA DOT. OTRZYMANIA DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA PŁYT AZBESTOWO-CEMENTOWYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY BLIŻYN.

Gmina Bliżyn informuje, że zadanie pn.: Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z nieruchomości na terenie gminy Bliżyn realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska,  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie  dotacji w kwocie 50 000 zł

Obraz1 Obraz2 Obraz3

 

Budowa kanalizacji sanitarnej z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Bliżyn i Ubyszów

W dniu 01.06.2022r. Gmina Bliżyn zawarła umowę na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Bliżyn i Ubyszów”. Obecnie trwa budowa przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Planowany termin zakończenia I kw. 2024r. W ramach inwestycji wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna o łącznej długości ok. 9,35 km z sieciowymi pompowniami ścieków P5 i P6 oraz przyłącza kanalizacyjne w ilości 143 szt. W ramach inwestycji wybudowana zostanie również sieć wodociągowa o łącznej długości l = 1927,0m, przyłącza wodociągowe – 2 szt. oraz przepięcie sieci wraz z przyłączami w miejscowości Ubyszów przysiółek Płatki.

Inwestycja realizowana jest ze wsparciem finansowym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowity koszt robót budowlanych – 10.353.570,53 zł. w tym dofinansowanie 9.835.892,00 zł. – kwota ta stanowi 95% całkowitej wartości robót.

logo  
   

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski