Od 1 kwietnia br. w Bliżynie na terenie byłego zakładu Polifarb zaczyna funkcjonować Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt będzie czynny dwa dni w tygodniu, w każdą środę w godz. 12 - 17, i soboty w godz. 8 – 13. Możliwość oddawania odpadów do PSZK-u poza terminami odbioru odpadów określonymi w harmonogramie, pozwoli mieszkańcom na bieżąco pozbywać się konkretnych frakcji odpadów, bez potrzeby magazynowania i przetrzymywania na swojej posesji do terminu mobilnej zbiórki tych odpadów. Do PSZOK-u przyjmowane będą odpady komunalne posegregowane, powstające na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy, dostarczane przez właścicieli nieruchomości z gminy Bliżyn. Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK-u zobowiązany jest do poinformowania z jakiej posesji pochodzą odpady i okazania pracownikowi obsługującemu punkt dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Bliżyn za bieżący okres rozliczeniowy. Dowóz odpadów do PSZOK-u mieszkaniec organizuje sobie sam we własnym zakresie. Do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy gminy mogą w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:


- plastik (butelki po napojach typu PET, opakowanie z tworzyw sztucznych po serkach, jogurtach, śmietanie, płynach do prania, płynach do płukania, szamponach, plastikowe torebki i reklamówki, folie opakowaniowe itp.) ,
- szkło (szklane butelki i słoiki po produktach spożywczych - białe i kolorowe bez wszelkiego rodzaju nakrętek, zakrętek, korków, zacisków, kapsli, itp.),
- papier (gazety, czasopisma, papier biurowy, zeszyty, torebki papierowe, kartonowe i tekturowe pudełka, książki w miękkich oprawach itp.),
- metal (złom),
- odpady rozbiórkowe i poremontowe (opakowania po farbach, klejach, tynkach, folie budowlane, materiały izolacyjne tj. steropian, wełna, papa, odpady z karton- gipsu, listy, płytki ceramiczne, niezanieczyszczony gruz betonowy i ceglany,
- odpady wielogabarytowe (wszelkiego rodzaju meble, wykładziny, dywany, zużyte opony o średnicy do 125 cm, stare pralki, lodówki),
- sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, monitory, komputery, drukarki, kosiarki, pilarki elektryczne itp.)
- zużyte baterie i akumulatory,
- przeterminowane leki i chemikalia,
- popiół,
- odpady zielone (trawa, liście, gałęzie z nieruchomości nie posiadających przydomowego kompostownika).
Ww. rodzaje odpadów przyjmowane są bez limitów ilościowych. Odpady dostarczane do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone, nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po Punkcie.
W punkcie nie będą przyjmowane zmieszane odpady komunalne, materiały zawierające azbest, szkło zbrojone i hartowane, części samochodowe i inne odpady wskazujące na to, że nie pochodzą z gospodarstw domowych. Do PSZOK-u nie będą przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzonej przez mieszkańców gminy działalności gospodarczej w stosunku, do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne powstające w gospodarstwie domowym! Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej!
Wszelkich dodatkowych informacji o funkcjonowaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów można uzyskać od pracownika obsługującego PSZOK lub telefonując do Urzędu Gminy Bliżyn pod numerem telefonu 41 2541 104 w. 39.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski