KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ŚWIADCZENIE – WYPŁATA DODATKU I REKOMPENSAT Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego „RODO”, niniejszym informuje się, że:

 1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Urząd Gminy Bliżyn z siedzibą: ul. Kościuszki 79A, 26-120 Bliżyn, reprezentowany przez Wójta Gminy Bliżyn.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą numeru telefonu 412541104

 1. Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967), Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz.U.2022 poz.1974), a więc w celu wykonywania obowiązków prawnych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przepisy ww. ustawy.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu otrzymania jednorazowego wsparcia finansowego w postaci dodatku

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Zakres danych osobowych wynika z wypełnionego przez Państwa wniosku oraz informacji przez Państwa przedłożonych w toku ubiegania się o udzielenie świadczenia. Zakres ten znajduje odzwierciedlenie w odpowiednich przepisach ww. ustawy i jest niezbędny do jej wykonania.

 1. Podmioty, którym dane mogą zostać udostępnione lub powierzone

- Podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności: instytucje systemu pomocy społecznej, organy nadrzędne, organy wymiaru sprawiedliwości, itp.).

- Podmioty upoważnione na podstawie odrębnych porozumień w zakresie wykonywania czynności zmierzających do realizacji celów wynikających z odrębnych umów z nimi zawartych (powierzenie).

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca realizacji wskazanych powyżej celów z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b) sprostowania (poprawienia swoich danych);
 3. c) uzupełnienia swoich danych;
 4. d) ograniczenia przetwarzania;
 5. e) usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
 6. f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Informacje o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z treści ustawy o dodatku węglowym. Ich niepodanie uniemożliwi skuteczne ubieganie się i skorzystanie przez Panią/Pana z form wsparcia uregulowanych w jej treści.

 1. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 2. Sposób przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 1. Dodatkowa informacja

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski