absolutWójt gminy Bliżyn Mariusz Walachnia na sesji Rady Gminy w Bliżynie w dniu 23 czerwca dwunastoma głosami za, przy dwóch wstrzymujących, uzyskał absolutorium w wykonania budżetu gminy za 2021 rok. Po przedstawieniu „Raportu o stanie Gminy Bliżyn za 2021 rok” taki samym stosunków głosów uzyskał wotum zaufania. Dochody gminy zamknęły się 39.938.788,81 zł (101,19% planu), wydatki osiągnęły wysokość 35.558.871,78 zł (90,18% zaplanowanych), w tym wydatki majątkowe wyniosły 2.933.007,53 zł tj. 55,77% zaplanowanych. Budżet gminy osiągnął nadwyżkę w wysokości 4.379.917,03 zł przy planie 35.758,06 zł.

Pełna relacja z sesji w lipcowym „Informatorze”.