Nabór wniosków na działanie 8.1.1 RPO WŚ "Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3"

forma: dotacja skłądanie wniosków:  od 21.09.2015 do 09.10.2015

Na co (m.in.): tworzenie nowych żłobków oraz klubów dziecięcych (w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami); tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących żłobkach i klubach dziecięcych (w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami); wsparcie tworzenia i rozwoju usług świadczonych przez dziennego opiekuna oraz nianie; pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem opieki nad dzieckiem do lat 3.

8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe), RPO Świętokrzyskiego

Dla kogo?

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: gminy (gminne jednostki budżetowe), osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, żłobki oraz kluby dziecięce i ich organy prowadzące. 

Ile?
Poziom dofinansowania
85% kosztów kwalikowalnych
Minimalny wkład własny
Wymagany wkład własny 15%