Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.41.2019 z dnia 15 maja 2019 r. informuję, że ustala siędzień 21 czerwca 2019 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Bliżyn za ekwiwalentnym odpracowaniem w dniu 29 czerwca 2019 r.(sobota)

Wójt Gminy Bliżyn

(-) Mariusz Walachnia

010 KopiowanieTrwa realizacja projektu przygotowanego przez TPD Oddział Gminny Bliżyn z zakresu pomocy społecznej: „Dofinansowanie działań mających na celu poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej ludzi starszych w różnych sferach życia  pt. Aktywni seniorzy - szczęśliwi seniorzy’.  Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców powyżej  60 roku życia z gminy Bliżyn i Stąporków. Bierze w nim udział 40.osob, a jego koordynatorem jest Halina Fidor przy wsparciu Klubu Seniora „Pogodni” z prezes Janiną Kołek.

Informuję, że Rada Gminy Bliżyn przystępuje do wyboru 3 ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, w tym 2 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, na kadencję 2020 – 2023.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.52 z późn.zm.),

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz.693).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  • jest nieskazitelnego charakteru;
  • ukończył 30 lat;
  • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
  • nie przekroczył 70 lat;
  • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski